Contact:
053-7630416
Ma t/m vr: 9:00-17:30
Za: 10:00-15:00

E-mail:
klantenservice@robin-design.nl

Robin-Design B.V.
Rigtersbleek-Zandvoort 10,0.03
7521BE Enschede
KVK: 6209 5838
BTW: 854646887B01
Robin Design - Webshop keurmerk

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen

N

Algemene voorwaarden:

Onze website http://robin-design.nl is eigendom van Robin Design B.V, een bedrijf welke is geregistreerd in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 62095838. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Robin Design B.V:

1. Algemeen

1.1 Met Robin Design B.V.  wordt in dit document bedoeld Robin Design B.V. ingeschreven bij de KvK te Enschede 62095838.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Robin Design B.V. als leverancier van producten of adviseur optreedt.

1.3 Robin Design B.V. aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de wederpartij (hierna te noemen: de afnemer).

1.4 Robin Design B.V. behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat Robin Design B.V. bevoegd is deze algemene voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde algemene voorwaarden. In geval van een inhoudelijke wijziging van de algemene voorwaarden zal Robin Design B.V. alle afnemers per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de gewijzigde algemene voorwaarden meezenden.

2. Betaling

2.1 Betaling vindt plaats op de website via Credit Card, iDeal, Giropay, SofortBanking, Bancontact, bankoverschrijving of Klarna achteraf betalen, tenzij anders wordt overeengekomen. Robin Design B.V. is bij uitblijvende betaling gerechtigd aan de afnemer een rente van 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Afnemer is voorts , buiten de hoofdsom en rente gehouden tot vergoeding van alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de verzuimde betaling veroorzaakt te vorderen. Voor het in verzuim stellen van de afnemer is Robin Design B.V. gerechtigd de werkelijke kosten in rekening te brengen, te verhogen met een redelijk bedrag aan kantoorkosten.

2.2 in geval van betaling na aflevering geldt dat de goederen eigendom blijven van Robin Design B.V. totdat alle verschuldigde bedragen, of daarmee samenhangende bedragen zijn voldaan.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3.3 Een aanbieding van Robin Design B.V. wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Robin Design B.V. heeft het recht de overeenkomst te allen tijde te ontbinden.

3.4 Alhoewel Robin Design B.V. de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Robin Design B.V. en de afnemer kan (gaan) duiden, kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etcetera gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding.

4. Levering

4.1 Levering alleen binnen Nederland, Duitsland & België. Levering naar het buitenland kan in overleg.

4.2 Robin Design B.V. kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden, danwel zal de overeenkomst door Robin Design B.V. ontbonden worden.

4.3 Levering geschiedt enkel aan personen van 16 jaar of ouder.

4.4 Levering geschiedt alleen op de begane grond, in geval van etage dient een lift aanwezig te zijn of dient er adequate hulp te zijn voor het naar boven tillen, anders behouden wij ons het recht voor de goederen op de begane grond te leveren.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Robin Design B.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.

5.2 Genoemde termijnen geldt als een indicatie en niet als fatale termijn. Robin Design B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

5.3 Alvorens een geleverd product te monteren dient de afnemer alle afzonderlijke onderdelen te controleren op schade. Door de klant gemonteerde goederen hoeven niet retour te worden genomen en Robin Design B.V. is niet aansprakelijk voor schade hieraan.

6. Ruilen en retourneren

6.1 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele staat, onbeschadigd is en het geleverde product binnen 14 dagen na levering retour wordt gezonden aan Robin Design B.V. Bovendien betaalt Robin Design B.V. de verzend / retourkosten.

6.2 Speciaal voor afnemer bestelde artikelen (niet standaard voorraadartikelen) kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

6.3 De ontvanger dient bij retournering van de bestelde artikelen zorg te dragen voor het zo goed mogelijk verpakken van de artikelen. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Robin Design B.V. retourneren.

7. Verzendkosten

7.1 Robin Design B.V.  berekent standaard geen verzendkosten. Wel is er de optie om te kiezen voor Premium Delivery, waarbij uw bestelling gemonteerd wordt thuisbezorgd tot in de gewenste ruimte. Hiervoor wordt een meerprijs in rekening gebracht.

8. Reclamatie (garantie)

8.1 De afnemer is verplicht terstond na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Robin Design B.V.  per ommegaande hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na de dag van levering Robin Design B.V. wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie. Robin Design B.V.  dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren.

8.2 Uitgesloten van garantie zijn onze showmodellen. Het is aan de klant deze grondig te inspecteren op gebreken alvorens tot koop over te gaan. Reclamaties achteraf worden niet gehonoreerd.

8.3 Robin Design B.V. verleent standaard 2 jaar garantie op materiaal bij normaal gebruik.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Robin Design B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen en daarbij zal haar aansprakelijk in waarde nooit ie van de verkoopprijs te boven gaan.

9.2 Iedere aansprakelijkheid van Robin Design B.V. voor enige andere vorm van indirecte schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst.

9.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Robin Design B.V. komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etcetera.

10. Annuleren van orders

10.1 De klant heeft de mogelijkheid om binnen 2 weken kosteloos de zending te retourneren, waarbij Robin-Design B.V alle retourkosten voor zijn rekening neemt. Hierbij dient de zending in originele verpakking te worden her-verpakt.